Navn og hjemsted

§ 1.

Foreningens navn er ’Gentofte Fodbold Akademi’. Foreningen har hjemsted i Gentofte Kommune.

Formål

§ 2.

Det er ”Gentofte Fodbold Akademi’s formål at tilbyde lokalområdets børn og unge og øvrige børnefodboldspillere mulighed for udviklende træning indenfor fodbold. Alle ressourcer skal specielt fokuseres på de yngste fodboldspillere og sikre et højt aktivitetsniveau for herigennem at fremme den enkeltes sundhed og trivsel gennem godt fællesskab og positivt samvær. Foreningen har ydeligere til formål at fremme og være førende inden for alternative fodboldformer med udbydelse af såvel traditionel fodboldtræning som moderne futsal.

Medlemmer

 § 3.

Alle børn med særlig interesse i fodbold og futsal kan blive medlem. Dog er det påkrævet, at forældre og/eller værger udviser engagement i såvel foreningen som barnets træning og udvikling.           

Foreningen er tillige åben for voksne, andre foreninger, organisationer, virksomheder og øvrige, der tilslutter sig foreningens formål eller har interesse i foreningens aktiviteter.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens formand og/eller kasserer.

Eksklusion af medlemmer

 § 4.

Medlemmer eller forældre til medlemmer der ikke overholder de af foreningens udstukkede regler eller som modarbejder foreningens formål eller interesser ved eksempelvis dårlig opførsel eller handling til skade for foreningens omdømme kan efter bestyrelsen beslutning ekskluderes.

Bestyrelsen har enekompetence til at afgøre sager om eksklusion. Beslutning træffes ved afstemning med simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved eksklusion bliver rest kontingent ikke udbetalt.

Generalforsamlinger

 § 5.

Generalforsamlingen der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning.

3.    Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab.

4.    Fastlæggelse af kontingent

5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.    Valg af revisor

7.    Forslag til behandling.

8.    Eventuelt.

Generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved e-mail til foreningens medlemmer, opslag på foreningens hjemmeside og/eller via sociale medier. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Senest 4 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt det reviderede årsregnskab være tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen eller på foreningens hjemmeside såfremt dette er muligt.

§ 6.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om det, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt til bestyrelsen forlanges af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen og skal varsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 7.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Stemmeret

§ 8.

Ud over bestyrelsen har hvert medlem, der er fyldt 18 år, har betalt kontingent og har været aktivt medlem af foreningen i minimum ét år, stemmeret. Forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret. Hvert fremmødt medlem kan dog kun afgive én stemme. Såvel aktive som passive medlemmer har stemmeret. Medlemmer som på tidspunktet for generalforsamlingen er i restance med kontingent har ikke stemmeret på generalforsamlingen.  

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal.

Bestyrelse

§ 9.

Foreningen ledes af en bestyrelse af 5 myndige personer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at 2 henholdsvis 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg på hvert af hinanden følgende år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og eventuelt næstformand.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige til­ste­de­værende medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. 

Tegningsret

§ 10.

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren for bestyrelsen, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Udgifter op til kr. 5.000 kan betales af formanden og kassereren uden indhenting af underskrifter fra bestyrelsen.

Hæftelse

§ 11.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter herudover ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. Med undtagelse af den heri anførte hæftelse påhviler der ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.

Kontingent

§ 12.

Bestyrelsen fastsætter kontingent for såvel aktive som passive medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent.

Er et medlem i restance med betaling af kontingent kan stævner, kampe og træning suspenderes for medlemmet indtil betaling er sket.

Er et medlem fortsat i restance med betaling af kontigent ved udgangen af den efterfølgende kontigent periode, vil medlemmet anses som udmeldt af foreningen.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om nedsættelse af eller fritagelse for betaling af kontingent for individer.  

Ved udmeldelse af foreningen bliver tilbageværende rest-kontingent ikke udbetalt.

Vedtægtsændringer

 § 13.

Forslag til vedtægtsændringer skal være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen (eller en ekstraordinær generalforsamling) hvert år.

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 

Regnskab

 § 14.

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 2017.

Regnskabet udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning samt de for forenigen gældende regler og vedtægter.

Revisor vælges for ét år ad gangen. 

Vedtægter15+16.png